ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Scriptweb: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Scriptweb, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75720965.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Scriptweb een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Scriptweb en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Scriptweb zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden.
 5. Diensten/werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Scriptweb voor de wederpartij te verlenen diensten c.q. te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn, websiteontwerp, hosting, domeinnaamregistratie, het verlenen van support- en/of onderhoudsdiensten en/of het vervaardigen van back-ups van via Scriptweb gehoste websites.
 6. All-in pakket: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 waarmee Scriptweb zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het ontwerpen en opleveren van een website, inclusief hosting, support en onderhoudsdiensten, alsmede het vervaardigen van back-ups van die website, alsook eventuele domeinnaamregistratie.
 7. Website: de in het kader van de overeenkomst in opdracht van de wederpartij door Scriptweb te ontwerpen en op te leveren of ontworpen en opgeleverde dan wel door Scriptweb gehoste website, waaronder webwinkels tevens worden begrepen.
 8. Content: alle op de website geplaatste en/of geopenbaarde content, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen, teksten, foto’s en video’s.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scriptweb en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Scriptweb is vrijblijvend. Scriptweb is nimmer verplicht een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan. Een aanbod van Scriptweb kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Scriptweb worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van Scriptweb dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Scriptweb dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Scriptweb, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Scriptweb anders aangeeft.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | ONTWERPEN VAN WEBSITES

 1. Scriptweb ontwerpt websites in het kader van een all-in pakket, alsook zonder all-in pakket. Voor een all-in pakket is vereist dat de wederpartij de betreffende website host via Scriptweb. Partijen komen uitdrukkelijk overeen of de website al dan niet in het kader van een all-in pakket wordt ontworpen en opgeleverd. Indien de website niet in het kader van een all-in pakket wordt opgeleverd, wordt de website de eerste maand na oplevering evenwel gehost via Scriptweb, maakt de wederpartij gedurende die maand aanspraak op de diensten in het kader van het all-in pakket en dient de wederpartij binnen die maand zorg te dragen voor de verhuizing van de website naar een andere hostingprovider. Scriptweb stelt de wederpartij in zodanig geval kosteloos in het bezit van de verhuiscode. Indien de wederpartij verdere hulp wenst bij de verhuizing, dan kan dit tegen een nader overeen te komen eenmalige vergoeding.
 2. Het ontwerpen en opleveren van een website geschiedt tegen een eenmalige vaste prijs. Bij totstandkoming van de overeenkomst tot het ontwerpen van een website, ontvangt de wederpartij een factuur ter grootte van 50% van de totaalprijs. Omstreeks dertig dagen na totstandkoming van de betreffende overeenkomst, ontvangt de wederpartij, ongeacht de voortgang van de ontwerpwerkzaamheden, de factuur met betrekking tot de restantbetaling. De facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, op één van de door Scriptweb aangewezen betaalmethoden.
 3. In geval op grond van een aan Scriptweb toe te rekenen omstandigheid oplevering van de website langer duurt dan 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, biedt dit geen grond voor de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden of enige andere compensatie te vorderen. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, zal Scriptweb in dat geval de betalingstermijn van de tweede factuur verlengen dan wel het versturen van de tweede factuur uitstellen naar evenredigheid van de duur van de vertraging. Indien de vertraging aan de wederpartij kan worden toegerekend, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op opschorting van de betaling.
 4. Na totstandkoming van de overeenkomst tot het ontwerpen van een website, is de wederpartij in de gelegenheid om de content aan te leveren die op de website dient te worden geplaatst en kan zij, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, aangeven welke functionaliteiten de website moet kennen. Indien naar oordeel van Scriptweb alle benodigde content en informatie over de bedoelde functionaliteiten is verkregen, streeft Scriptweb ernaar de website binnen zeven dagen op te leveren. Deze, alsmede eventuele andere uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Scriptweb zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn echter uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Onder meer het door de wederpartij verspreid aanleveren van content en informatie omtrent functionaliteiten van de website, kan grond opleveren om de oplevering van de website uit te moeten stellen.
 5. Het ontwerp van de website geschiedt uitsluitend binnen de kaders van de mogelijkheden zoals deze zijn vermeld in de door de wederpartij ter zake aanvaarde offerte. Niet uitdrukkelijk in die offerte vermelde mogelijke functionaliteiten van de website kunnen, indien en voor zover dit naar oordeel van Scriptweb mogelijk is, tegen een nader overeen te komen meerprijs worden gerealiseerd.
 6. Voordat de wederpartij Scriptweb in kennis stelt van de gewenste functionaliteiten van de website en voordat de wederpartij de content voor plaatsing op de website aan Scriptweb aanlevert, dient de wederpartij zich te vergewissen of dit bijdraagt aan het gewenste eindresultaat; Scriptweb is niet gehouden de oplevering van de website af te laten hangen van het gegeven dat de wederpartij voortdurend en buiten het kader van het redelijke, wijzigingen wenst door te voeren in reeds door haar verstrekte informatie c.q. aangeleverde content.
 7. Na oplevering van de website dient de wederpartij direct te onderzoeken of de website beantwoordt aan hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan wel onderling hebben afgestemd omtrent de functionaliteiten en de content als bedoeld in de vorige leden. Uitsluitend indien de opgeleverde functionaliteiten c.q. content onmiskenbaar niet beantwoorden aan hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen c.q. onderling hebben afgestemd, maakt de wederpartij aanspraak op kosteloos herstel daarvan. Anderszins na de oplevering gewenste wijzigingen aan de website kunnen tegen een nader overeen te komen prijs worden verwerkt, behoudens het geval dat het ontwerp van de website en de oplevering daarvan geschiedt in het kader van een all-in pakket, in welk geval de wederpartij maandelijks aanspraak maakt op het verrichten van werkzaamheden aan de website conform het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5. | ALL-IN PAKKET

 1. Een all-in pakket betreft de overeenkomst waarmee Scriptweb zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het ontwerpen en opleveren van een website, inclusief hosting, support en onderhoudsdiensten, alsmede het vervaardigen van back-ups van die website, alsook eventuele domeinnaamregistratie. Partijen komen uitdrukkelijk overeen of domeinnaamregistratie bij het all-in pakket is inbegrepen.
 2. De website die in het kader van een all-in pakket wordt ontworpen en opgeleverd, wordt voor 6 maanden kosteloos via Scriptweb gehost, inclusief de overige in het vorige lid vermelde diensten voor zover van toepassing. Deze termijn gaat in op de dag dat de website online is. Voor hosting via Scriptweb na deze periode is de wederpartij een vast bedrag per maand verschuldigd, welk bedrag uitdrukkelijk in de door de wederpartij aanvaarde offerte ter zake het all-in pakket is vermeld.
 3. Het vaste bedrag per maand als bedoeld in het vorige lid wordt halfjaarlijks dan wel jaarlijks gefactureerd. Halfjaarlijkse facturering vindt toepassing, tenzij jaarlijkse facturering uitdrukkelijk is overeengekomen. Verlenging van de hosting geschiedt uitdrukkelijk doordat de wederpartij de betreffende factuur voldoet, en wel voor de overeengekomen periode van zes dan wel twaalf maanden.
 4. De wederpartij kan de domeinnaam en website, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.5, verhuizen naar een andere hostingprovider, doch maakt de wederpartij nimmer aanspraak op restitutie van reeds door haar verrichte betalingen. In geval van een verhuizing stelt Scriptweb de wederpartij kosteloos in het bezit van de verhuiscode. Indien de wederpartij verdere hulp wenst bij de verhuizing, dan kan dit geschieden tegen een nader overeen te komen eenmalige vergoeding.

ARTIKEL 6. | AANLEVEREN VAN CONTENT DOOR DE WEDERPARTIJ

De in het kader van de overeenkomst door de wederpartij aan Scriptweb aan te leveren content dient per e-mail beschikbaar te worden gesteld, tenzij Scriptweb onder omstandigheden van oordeel is dat dit telefonisch kan worden besproken. Teksten en afbeeldingen dienen in Word-bestand te worden aangeleverd. Voor afbeeldingen geldt voorts dat zij tevens in een ZIP-bestand door de wederpartij dienen te worden aangeleverd.

ARTIKEL 7. | HOSTING, SUPPORT, ONDERHOUD EN BACK-UP-VERVAARDIGING ANDERS DAN OP BASIS VAN EEN ALL-IN PAKKET

 1. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat een niet door Scriptweb ontworpen en opgeleverde website via Scriptweb wordt gehost, dan wel de hosting via Scriptweb van een door Scriptweb ontworpen en opgeleverde website tussentijds is beëindigd, en ten aanzien daarvan support, onderhoud en het vervaardigen van back-ups plaatsvindt, geschiedt dit tegen een nader overeen te komen vast bedrag per maand. Tevens is de wederpartij daarvoor een nader overeen te komen eenmalige vergoeding voor het verhuizen van de website naar Scriptweb verschuldigd.
 2. Het vaste bedrag per maand als bedoeld in het vorige lid wordt halfjaarlijks dan wel jaarlijks gefactureerd. Halfjaarlijkse facturering vindt toepassing, tenzij jaarlijkse facturering uitdrukkelijk is overeengekomen. Verlenging van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid geschiedt uitdrukkelijk doordat de wederpartij de betreffende factuur voldoet, en wel voor de overeengekomen periode van zes dan wel twaalf maanden.
 3. De wederpartij kan de domeinnaam en website, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.5, verhuizen naar een andere hostingprovider, doch maakt de wederpartij nimmer aanspraak op restitutie van reeds door haar verrichte betalingen. In geval van een verhuizing stelt Scriptweb de wederpartij kosteloos in het bezit van de verhuiscode. Indien de wederpartij verdere hulp wenst bij de verhuizing, dan kan dit tegen een nader overeen te komen eenmalige vergoeding.

ARTIKEL 8. | DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar oordeel van Scriptweb vereist, is Scriptweb gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door Scriptweb bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; zij kunnen, naast Scriptweb, jegens de wederpartij een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Scriptweb.
 3.   is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden die hij bij de uitvoering van overeenkomst heeft betrokken, tenzij het gaat om derden die in het kader van de overeenkomst diensten verlenen die behoren tot de diensten die Scriptweb , gelet op zijn eigen bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig verleent en de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon weten dat voor het verlenen van die diensten derden door Scriptweb zijn ingeschakeld. De aansprakelijkheid van Scriptweb is, ook in geval Scriptweb verantwoordelijk is voor de prestaties door derden verricht, beperkt tot hetgeen in artikel 16 is bepaald.

ARTIKEL 9. | OPZEGGING EN EINDE VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Voor zover de overeenkomst voorziet in het ontwikkelen en vervaardigen van een website, dan wel een andere eenmalig op te leveren prestatie, en de wederpartij deze verbintenis tussentijds annuleert, blijft zij de volledige daarvoor overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Overeenkomsten tussen partijen betreffende telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (duurovereenkomsten), kunnen tussentijds en met onmiddellijke ingang door de wederpartij worden opgezegd, met dien verstande dat de wederpartij nimmer aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van reeds door haar betaalde c.q. verschuldigde bedragen.
 3. Indien Scriptweb een duurovereenkomst als bedoeld in het vorige lid wenst te beëindigen, geschiedt dit met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch niet eerder dan dat de lopende contractperiode is geëindigd.
 4. Na het eindigen van de overeenkomst rust op Scriptweb geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke content dan ook, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
 5. In geval hosting van de overeenkomst deel uitmaakt, wordt de bijbehorende domeinnaam gedurende 40 dagen na het, op welke grond dan ook, eindigen van de overeenkomst, in quarantaine geplaatst. Binnen die periode kunnen partijen op initiatief van de wederpartij overeenkomen om de overeenkomst uitdrukkelijk te verlengen, in welk geval de domeinnaam wordt geheractiveerd. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan Scriptweb, zonder daartoe verplicht te zijn, de websitecontent bewaren ten behoeve van de eventueel alsnog uitdrukkelijk te verlengen overeenkomst.
 6. Indien de overeenkomst na het eindigen daarvan op initiatief van de wederpartij alsnog uitdrukkelijk wordt verlengd, wordt de uitdrukkelijk verlengde periode verkort met de duur gelegen tussen de dag van het eindigen van de geëindigde overeenkomst en de dag van ingang van de uitdrukkelijk verlengde overeenkomst, zulks om redenen van dekking van de kosten van servergebruik in die periode.
 7. Indien de overeenkomst na het eindigen daarvan op initiatief van de wederpartij alsnog uitdrukkelijk wordt verlengd, zoals bedoeld in het vorige lid, is de wederpartij heractiveringskosten ten aanzien van de domeinnaam en het hostingaccount verschuldigd ter grootte van € 15,- (excl. btw) per domeinnaam.

ARTIKEL 10. | SUPPORT EN ONDERHOUD VAN DE WEBSITE & BACK-UPS

 1. De wederpartij wordt middels instructievideo’s zelf in staat gesteld om wijzigingen en onderhoud aan de website uit te voeren. Het all-in pakket, alsmede de overeenkomst als bedoeld in artikel 7, voorziet, mits de overeenkomst tevens voorziet in hosting, in een eenmalig tegoed van twee uren voor het, zonder extra kosten, wijzigen en onderhouden van de website door Scriptweb; het door de wederpartij gewenste onderhoud c.q. de door de wederpartij gewenste wijzigingen worden dan ook verwerkt uitsluitend indien de werkzaamheden ter zake ten hoogste twee uren in beslag nemen. De wederpartij maakt bij eventuele verlenging van de overeenkomst niet opnieuw aanspraak op het bedoelde tegoed.
 2. Het toevoegen van producten aan een webwinkel, is niet inbegrepen bij het tegoed als bedoeld in het vorige lid.
 3. Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in de vorige twee leden, op basis van een daartoe af te sluiten duurovereenkomst, uitdrukkelijk overeenkomen dat:
 • in plaats van twee uur, meerdere uren aan het wijzigen en onderhoud wordt besteed, en/of;
 • producten, na aanlevering daarvan door de wederpartij, aan de webwinkel worden toegevoegd door Scriptweb,

waarop het bepaalde in deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het overige van dit artikel, van overeenkomstige toepassing is.

 1. Scriptweb is niet gehouden om door de wederpartij gewenste wijzigingen door te voeren indien dit gelet op de aard van de gewenste wijzigingen (technisch) niet mogelijk is.
 2. Indien de wederpartij zodanig omvangrijke wijzigingen doorgeeft dat daaraan langer dan het tegoed c.q. het uitdrukkelijk overeengekomen aantal uren moet worden besteed c.q. de wederpartij meer dan het eventueel krachtens lid 3 overeengekomen aantal producten wil laten toevoegen aan haar webwinkel, wordt het meerdere niet eerder verwerkt dan nadat de daarvoor verschuldigde meerprijs door de wederpartij is voldaan. Indien het aantal overeengekomen toe te voegen producten in de webwinkel van de wederpartij een maandelijks tegoed betreft, geldt dat het meerdere pas wordt uitgevoerd in de volgende maand, tenzij partijen voor het eerder doorvoeren van wijzigingen een extra vergoeding overeenkomen en de wederpartij deze extra vergoeding heeft voldaan.
 3. Indien op verzoek van de wederpartij plug-ins voor specifieke functionaliteiten van de website moeten worden geïnstalleerd en deze plug-ins door derden niet kosteloos beschikbaar worden gesteld, is de wederpartij zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de plug-ins bij, en betaling(en) daarvan, aan de betreffende derde.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, alsmede het bepaalde in artikel 11, worden de door de wederpartij gewenste wijzigingen c.q. het door de wederpartij gewenste onderhoud binnen zeven dagen verwerkt c.q. uitgevoerd.
 5. Dagelijks worden back-ups van de website gemaakt, welke back-ups elk gedurende zeven dagen worden bewaard. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat back-ups niet of niet conform het origineel kunnen worden teruggeplaatst, ter zake waarvan Scriptweb dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 6. De back-up-service van Scriptweb is uitsluitend van toepassing in geval hosting van de betreffende website via Scriptweb plaatsvindt.

ARTIKEL 11. | TERMIJNEN

Alle uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Scriptweb zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Scriptweb treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Scriptweb schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Scriptweb de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. De bedoelde termijnen vangen pas aan op het moment dat Scriptweb alle voor de uitvoering c.q. oplevering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 12. | KLACHTEN

 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld, doch binnen 48 uur na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Scriptweb per e-mail kenbaar te maken, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Scriptweb ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de wederpartij ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Scriptweb.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Scriptweb uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele andere verplichting voort dan waarin de overeenkomst zonder deze reclame reeds voorziet.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Scriptweb te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

 1. Scriptweb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Scriptweb bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Scriptweb is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Scriptweb ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Scriptweb gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar verschuldigde en nog verschuldigd wordende bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Scriptweb gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Scriptweb op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Scriptweb ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Scriptweb de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Scriptweb vermelde en door de wederpartij aan hem verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat die bedragen in relatie met consumenten (mede) inclusief btw worden gecommuniceerd.
 2. In geval van een duurovereenkomst is Scriptweb gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen, met dien verstande dat Scriptweb de wederpartij uiterlijk twee maanden voor uitdrukkelijke verlenging van die overeenkomst daarvan schriftelijke mededeling doet.
 3. Prijswijzigingen voortvloeiende uit wijzigingen van btw-tarieven kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang aan de wederpartij worden doorberekend.
 4. Scriptweb is te allen tijde gerechtigd zijn uurtarief te wijzigen voor eventueel later tussen partijen tot stand te komen overeenkomsten.
 5. Betalingen dienen te geschieden op (één van) de daartoe door Scriptweb aangewezen wijze(n), binnen de door Scriptweb vermelde termijn.
 6. Scriptweb is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In geval de wederpartij een consument is, geldt in afwijking van het bepaalde in de vorige zin, in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de dan geldende wettelijke rente.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Scriptweb voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Scriptweb zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij nimmer instaan voor de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 2. Scriptweb spant zich in om de juiste werking van de website te optimaliseren en deze vrij te houden van schadelijke bestanden. Scriptweb kan echter niet steeds instaan voor de voortdurende juiste werking van de website. Scriptweb kan er voorts niet voor instaan dat zich geen inbreuken voordoen op de beveiliging van de website. Scriptweb spant zich, binnen zijn mogelijkheden, evenwel in dergelijke inbreuken zo spoedig mogelijk te verhelpen c.q. de juiste werking te herstellen, doch zonder jegens de wederpartij aansprakelijk te zijn voor de in verband met dergelijke inbreuken c.q. onjuiste werking, eventueel geleden schade.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds de opgeleverde website en anderzijds hetgeen tussen partijen ten aanzien van het ontwerp is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor reclames, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Scriptweb heeft geen invloed op de voortdurende beschikbaarheid van de hostingdiensten, daar deze diensten worden ingekocht van derden (hostingproviders). Ter zake draagt Scriptweb dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Scriptweb is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van hostingproviders en registrars van domeinnamen.
 6. De hostingprovider en Scriptweb hebben het recht de hosting van de website op te schorten als blijkt dat de website een gevaar vormt voor de server en/of andere op de server gehoste websites. Ter zake vloeit er voor Scriptweb geen enkele aansprakelijkheid voort.
 7. Scriptweb draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder content mede begrepen, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Scriptweb kan worden toegerekend.
 8. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Scriptweb nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data of welke andere gegevens dan ook. Verlies van data wordt zoveel mogelijk voorkomen door back-ups van de website te maken, echter kan het in een uitzonderlijk geval voorkomen dat back-ups niet of niet conform het origineel kunnen worden teruggeplaatst, ter zake waarvan Scriptweb dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 9. Scriptweb is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers of andere systemen waarvan de dienstverlening van Scriptweb afhankelijk is.
 10. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Scriptweb voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de wederpartij Scriptweb in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Scriptweb ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 11. Scriptweb is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content rechtmatig, juist en volledig is. Scriptweb aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van deze content bij de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Scriptweb van al haar aanspraken en aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is.
 12. Scriptwebis nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij door derden.
 13. Scriptweb is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 14. De aansprakelijkheid van Scriptweb is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Scriptweb betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 500,- (excl. btw) per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 15. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij de schade onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk bij Scriptweb heeft gemeld.
 16. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 12, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Scriptweb één jaar.
 17. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Scriptweb, zal de wederpartij Scriptweb vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Scriptweb.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Scriptweb aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.